Forretningsbetingelser
1.Definitioner  

1.1. Aftalen

Ved aftalen forstås den aftale som indgås mellem Lejcon og klienten om en service, hvor Lejcon vil forsøge at opnå en huslejebesparelse for klienten. Denne aftale er betinget af, at klienten har accepteret disse betingelser og underskrevet fuldmagt.  

1.2. Klienten 

Ved klienten forstås den/de person(er) som indgiver en sag til Lejcon, og som har accepteret disse betingelser og underskrevet fuldmagt.  

1.3. Lejcon 

Ved Lejcon forstås Lejcon ApS, som er indehaver af Lejcon.dk (herefter blot benævnt Lejcon) 

CVR-nr.:  

Adresse:  

1.4. Fuldmagt 

Ved fuldmagt forstås det dokument, som klienten underskriver og giver Lejcon ret til at varetage klientens sag på klientens vegne.  

1.5. Kompensation 

Ved kompensation forstås den samlede kompensation som klienten måtte opnå. Dette omfatter fremtidig årlig besparelse af husleje og eventuel tilbagebetaling af for meget betalt husleje. Det omfatter ikke eventuelle retsafgifter og gebyrer.  

1.6. Honorar 

Ved honorar forstås den del som klienten skal betale Lejcon for at have vundet sagen og opnået en kompensation for klienten. 

2. Aftalen 

2.1. 

Ved indgåelse af aftalen accepterer klienten, at Lejcon må kontakte klientens udlejer med henblik på at indgå et forlig. Hvis ikke dette er muligt, accepterer klienten ligeledes, at Lejcon må indbringe sagen for Huslejenævnet. Klienten er bekendt med, at klienten betaler gebyret til Huslejenævnet på 315 kr., dog ikke såfremt sagen ikke vindes i Huslejenævnet.

2.2. 

Efter indgåelse nærværende aftale, overlader klienten al korrespondance med udlejer vedrørende forholdene i pågældende sag til Lejcon. Klienten skal altså ikke have korrespondance med udlejer vedrørende det forhold som Lejcon behandler for klienten. Klienten kan stadig have almindelig korrespondance om andre forhold med udlejer. Såfremt udlejer skulle give klienten oplysninger om det forhold Lejcon behandler for klienten, har klienten pligt til hurtigst muligt at videregive denne information til Lejcon.

2.3. 

Hvis klienten vælger at afslutte sagen efter aftalen er indgået, og inden der er opnået forlig eller fremlagt afgørelse fra Huslejenævnet, er Lejcon berettiget til et kompensationsbeløb på 3.000 kr. for forgæves arbejde, samt kompensation for eventuelle udlagte gebyrer.

2.4. 

Hvis Klienten modtager kompensation vedrørende sagens forhold fra udlejer efter at aftalen er indgået, har klienten pligt til at underrette Lejcon herom hurtigst muligt. Sådan en kompensation anses for at være sket på baggrund af vores arbejde, og Lejcon har således ret til kompensation i henhold til den gældende prisliste.

3. Vores service  

3.1. 

Lejcon vil på baggrund af Lejeloven og anden relevant lovgivning yde en service hvor målet er at nedsætte klientens husleje.  

3.2. 

Først forsøges det at indgå et forlig med klientens udlejer. Såfremt dette ikke er muligt, vil sagen blive indbragt for det relevante Huslejenævn. Et forlig med en udlejer vil ikke blive lavet, uden klientens udtrykkelige samtykke.   

3.3. 

I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at inddrage en tredjepart i sagen i form af f.eks. en advokat. I sådan et tilfælde har Lejcon ret til at videregive sagsoplysningerne til denne tredjepart.  

4. Fortrolighed

4.1.  

Samtlige medarbejder hos Lejcon er underlagt tavshedspligt. Vi behandler enhver oplysning fra eller vedrørende en klient fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne at oplysningerne er af en ikke-fortrolig karakter.   

4.2. 

Ved endelig accept af aftalen gives der dog tilladelse til at vi kan kontakte klientens udlejer og det relevante Huslejenævn med sagsoplysningerne.  

5. Honorar 

5.1. 

Princippet om no cure no pay omfatter, at såfremt Lejcon ikke opnår en kompensation på klientens vegne, vil vores service være gratis og klienten vil ikke modtage nogen faktura for udført arbejde. Dette omfatter også udlagte klagegebyrer. 

5.2. 

Såfremt Lejcon opnår en kompensation på klientens vegne, har vi ret til et honorar for vores arbejde i henhold til den gældende prisliste.   

Gældende prisliste: 

Nedenfor ses vores gældende prisliste. Bemærk dog, at vores honorar til enhver tid maks. kan udgøre 20% af fortjenesten. 

 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 0 – 10.000 DKK, betales et honorar på 2.000 DKK inkl. moms. 
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 10.001 – 20.000 DKK, betales et honorar på 3.300 DKK inkl. moms.  
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 20.001 – 30.000 DKK, betales et honorar på 5.300 DKK inkl. moms. 
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 30.001 – 40.000 DKK, betales et honorar på 7.300 DKK inkl. moms. 
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 40.001 – 50.000 DKK, betales et honorar på 9.300 DKK inkl. moms. 
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 50.001 – 60.000 DKK, betales et honorar på 11.300 DKK inkl. moms.  
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 60.001 – 70.000 DKK, betales et honorar på 13.300 DKK, inkl. moms.  
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 70.001 – 80.000 DKK, betales et honorar på 15.300 DKK, inkl. moms. 
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 80.001 – 90.000 DKK, betales et honorar på 17.300 DKK, inkl. moms.   
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem 90.001 – 100.000 DKK, betales et honorar på 19.300 DKK inkl. moms.  
 • Hvis klienten opnår en besparelse mellem Over 100.001 DKK, betales et honorar på 21.300 DKK inkl. moms. 

5.3. 

Honoraret opgøres på baggrund af den årlige besparelse af klientens husleje, og en eventuel tilbagebetaling til klienten af for meget betalt husleje.   

5.4. 

Såfremt der opnås en besparelse på klientens årlige husleje, vil Lejcon modtage honorar herfor i henhold til den gældende prisliste. Honoraret beregnes ud fra en årlig (12 måneder) besparelse og et evt. kompensationsbeløb for det klienten tidligere har betalt for meget i husleje. Klienten betaler det samlede honorar til Lejcon på én gang. Såfremt klienten ikke er i stand til at betale honoraret for fremtidig besparelse af huslejen på én gang, kan en månedlig afdragsordning aftales. Et eventuelt kompensationsbeløb for tilbagebetaling af for meget betalt husleje vil klienten dog blive pålagt at betale på én gang med det samme, da klienten vil modtage det fulde kompensationsbeløb på én gang fra udlejer. 

Eksempel på betaling, såfremt der opnås en besparelse på årlige husleje og et kompensationsbeløb: 

Tidligere årlig husleje – 108.000 kr. (9.000 * 12) 

Ny årlig husleje – 84.000 kr. (7.000 * 12) 

Der er opnået en årlig besparelse på 24.000 kr., svarende til 2.000 kr. om måneden. Den fiktive sag er ligeledes indgivet 10 måneder efter lejer er flyttet ind, og der opnås derfor også et kompensationsbeløb for det som lejer har betalt for meget i disse 10 måneder. Dette beløb udgør 20.000 kr., da lejer har betalt 2.000 kr. om måneden for meget i husleje i 10 måneder. Det samlede kompensationsbeløb er derfor 44.000 kr. I henhold til den gældende prisliste modtager Lejcon derfor et honorar på 8.800 kr. De 44.000 ligger i intervallet 40.001-50.000 kr., som udgør et honorar på 9.300. Dog kan vores honorar til enhver tid Mads. udgøre 20%, hvorfor honoraret altså blive 8.800, da det er 20% af 44.000 kr. 

5.5. 

Et eventuelt kompensationsbeløb vil som det klare udgangspunkt blive overført direkte til klienten. Klienten vil herefter blive faktureret for det honorar som Lejcon har opnået ret til i henhold til den gældende prisliste. Klienten vil ligeledes blive faktureret for relevante retsafgifter og gebyrer som er afholdt på vegne af klienten. Sådanne retsafgifter og gebyrer kan f.eks. være det gebyr som betales til Huslejenævnet. Bemærk dog, at såfremt sagen ikke vindes, vil klienten ikke blive pålagt at betale sådanne afgifter og gebyrer, hvilket følger af princippet om no cure no pay.  

5.6. 

Hvis et eventuelt kompensationsbeløb, mod forventning, bliver overført til Lejcon, vil klienten modtage denne kompensation fratrukket vores honorar i henhold til den gældende prisliste. Relevante retsafgifter og gebyrer som er afholdt på vegne af klienten vil ligeledes blive fratrukket dette kompensationsbeløb. 

5.7. 

Såfremt en sag indbringes for Huslejenævnet, vil klienten blive pålagt et gebyr på 315 kr. herfor. Dette beløb vil klienten dog ikke blive pålagt såfremt der ikke opnås en besparelse i sagen.  

5.8. 

Såfremt en sag indbringes for Civilretten (Fogedretten, Boligretten mv.), vil klienten blive pålagt et yderligere gebyr på 3.000 kr., til at dække sagens yderligere omkostninger. Sagen vil dog ikke blive ført videre i Civilretten før klienten har givet en tydelig accept hertil. Dog fastholder Lejcon sig retten til at kræve betaling for udført arbejde, såfremt klienten vælger ikke at fortsætte med sagen i Civilretten. Hvis der i Civilretten ikke opnås en besparelse vil klienten ikke blive opkrævet gebyret, jf. princippet om no cure no pay.

6. Databeskyttelse 

Der henvises til vores persondatapolitik. 

7. Ansvar og forpligtelser for klienten  

7.1.

Ved indgåelse af aftalen bekræfter klienten at oplysningerne vedrører klientens eget lejemål. Klienten accepterer ligeledes at indsende alle relevante oplysninger som der er nødvendig for sagen, og at oplysningerne der er givet, er korrekte og retvisende. Såfremt klienten ikke lever op til disse forpligtelser, og dette medfører sagens hele eller delvise fortabelse, vil klienten blive pålagt et gebyr svarende til det i punkt 7.5.

7.2.

Klienten har efter aftaleindgåelse pligt til loyalt at bistå Lejcon med de relevante dokumenter og oplysninger, som Lejcon måtte skulle bruge i forbindelse med sagen. 

7.3.

Hvis klienten svigagtigt har undladt at give relevante oplysninger om sagen, svigagtigt givet forkert oplysninger og dette har medført Lejcon tab, pålægges det klienten at dække dette tab. I Sådan et tilfælde har Lejcon ligeledes ret til øjeblikkeligt at opsige aftalen. Det pålægges desuden også klienten at betale gebyr til Lejcon svarende til det i punkt 7.5. 

7.4.

Efter aftaleindgåelse, bekræfter klienten, at denne ikke overdrager samme krav som Lejcon behandler til en anden part. Såfremt klienten skulle gøre dette, betales der gebyr efter punkt 7.5.

7.5.

 Såfremt klienten ikke lever op til forpligtelserne nævnt i punkt 7.1., 7.3. og 7.4., pålægges det klienten at betale et gebyr til Lejcon på 3.000 kr. for forgæves arbejde.

8. Fortrydelsesret 

8.1. 

Når klienten er en forbruger i henhold til Forbrugeraftalelovens definition heraf, har klienten en fortrydelsesret på 14 dage, som løber fra den dag aftalen indgås. Fortrydelsen skal være sendt inden udløb af den 14 dages frist, og fortrydelsen skal være klar og tydelig.  

8.2.

Såfremt sagen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, accepterer klienten at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

9. Lovvalg og værneting 

9.1. 

Enhver tvist mellem en klient og Lejcon som ikke kan løses i almindelighed er underlagt dansk lovgivning og danske domstoles kompetence med Aarhus Byret som værneting.  

10. Ansvar 

10.1.

Lejcon hæfter ikke for fejl begået af andre eksterne rådgivere, som har forvoldt klienten skade.

10.2.

Lejcon er ansvarsforsikret i et anderkendt forsikringsselskab.

11. Klagemuligheder

11.1.

Enhver kritik og klage over mangler ved ydelsen udført af Lejcon bedes rettes til indsend@lejcon.dk 

12. Interessekonflikter 

12.1.

Inden en sag påbegyndes, vurderes det om der er interessekonflikter som forhindrer Lejcon i at føre sagen. Såfremt der skulle være sådanne interessekonflikter, kan det ske at Lejcon ikke kan føre sagen.

13. Øvrige forhold

13.1.

Lejcon kan til enhver tid ændre disse forretningsbetingelser, samt den gældende prisliste. Ændringer der har en negativ effekt på klienten, vil dog ikke påvirke klienten, medmindre klienten har accepteret disse ændringer.

13.2.

Såfremt en bestemmelse i disse forretningsbetingelser skulle blive ugyldige eller på anden måde ikke lovlige eller umulige at håndhæve, vil det ikke medfører, at alle andre betingelser af denne grund også bliver ugyldige.